Blodshymner


 

 

 

Release date: 21st March, 2014
Record label: Stygian Crypt
Grimner’s first album available on CD and Digital
Recorded and Produced by: Tommy Eriksson, Aftermath Studios and Marcus Asplund Brattberg, The Grimner Cave
Music by: Ted Sjulmark
Lyrics by: Ted Sjulmark, Marcus Asplund Brattberg
Artwork by: Jan Yrlund, Darkgrove

Tracklist
01. Dom Över Död Man (Intro)
02. Blotet
03. Färd
04. Ett Likbål För Den Tappre
05. Skogsdömd
06. Forna Dagar
07. Mot Jotunheim
08. En Saga Om Underjorden
09. Ättlingars Klagan
10. Hinn Heiðinn Siðr (bonus track)

 


Reviews


9/10 – Valkyries Webzine [In French] (click here to read)
4.5/5 – Music In Belgium [In French] (click here to read)
8/10 – Folk-metal.nl (click here to read)
8/10 – Metal Soundscape (click here to read)
79/100 – Lords Of Metal [In Dutch] (click here to read)
B+ – Chad R Schulz (click here to read)
3.5/5 – The Metal Crypt (click here to read)
Squealer Rocks [In German] (click here to read)
Sweden Rock Magazine (2014/5) [In Swedish] (click here to read)


Lyrics


Blotet / The Blót

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Ett offer
Vi samlas kring bordet i midvinternatt
Kristi man skall offras
Kristi blod skall flyta
Till Odens ära hans liv tar slut
En man som av sin gud sänts ut
Han kom från fjärran land
Han spred en lögn om en herre vi skall frukta
En lögn som glömmas skall

Ref
Yxan höjs i midvinternatt
Träd runt om oss ståtligt står
En gåva från Valfader, be till din gud
Det här är hur Kristus prisar dig
Vi ger inte vika, ty Fimbultyr
Skall ge oss den ära din gud lovat dig
Dagen är här då vi ändar ditt liv
I Hel du skall lida i evig tid

Vers 2
Ett offer
Vi samlas kring bordet i midvinternatt
Med dryck i horn vi skålar
Med dryck i horn vi sjunger
Vi firar vår seger vid bloddränkt bord
I Valhall finns ära, mjöd, fest och strid
Och du talar om synd och förlåtelse
Vi faller med glädje, det finns ingen synd

Ref

Verse 1
A sacrifice
We gather by the stone table on the night of Midwinter
A man of Christ shall be sacrificed
The blood of Christ will flow
For the glory of Oden his life ends
A man who was sent out by his God
He came from far away lands
He spread a lie about a lord whom we should fear
A lie that will be forgotten

Chorus
The axe is raised on the night of Midwinter
Trees stand majestically around us
A gift from the All-Father, pray to your God
This is how Christ rewards you
We will not give in, because Fimbultyr
Shall grant us the glory that your God promised to you
The day is here when we end your life
In Hel you shall suffer for eternity

Verse 2
A sacrifice
We gather by the stone table On the night of Midwinter
With drinks in our horns we toast
With drinks in our horns we sing
We celebrate our victory by a blood-drenched table
In Valhall there is glory, mead, feast and battle
And you speak of sin and forgiveness
We gladly fall, there is no sin

Chorus

Färd / Journey

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Natten faller som löven från träden
Vi har lång tid kvar innan vårt mål är nått
Som bröder vi ror vårt skepp mot ett främmande land
Låt gudarnas ljus leda oss mot det vi vill ha 

Likt en piska blåser ylande vinden kall
Vi har färdats långt, och längre har vi ännu kvar
Stjärnorna leder vår väg mot drömska skatter
Tor styr sin vagn ikapp med våra årors slag

Ref
I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag

Ge inte vika, mina bröder
Oden är med oss idag
Se asarnas ljus på horisonten
Håll hoppet uppe och låt det leda oss

Vers 2
Havet är hårt men vårt mål är i sikte nu
Vi lägger till vid en strand för att vila oss
Föga anade vi ett bakhåll där
Men vi tog deras liv och färdades vidare igen

Ref
I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag
Gör er redo, vi far mot det okända
Tag en åra och kasta loss
Så för äran vi slåss till siste man
Tills valkyriorna hämtar oss

Verse 1
The night falls like leaves from the trees
We have a long way to go before our goal is reached
As brothers we row on our ship towards foreign lands
Let the light of the gods lead us to that which we want 

Like a whip, the howling wind blows cold
We have traveled far, and yet we have a long way to go
The stars lead our way towards dream-like treasures
Tor rides his chariot to the rhythm of our oars

Chorus
For three years we have rowed on this ocean
For three years we have endured
For three years we have been singing this song
To the rhythm of the oars

Don’t give in my brothers
Oden is with us today
See the light of the Aesir on the horizon
Keep your hope up and let it lead us 

Verse 2
The ocean is harsh, but our goal is now in sight
We dock at a shore to rest
Little did we anticipate an ambush there
But we took their lives and journeyed on again 

Chorus
For three years we have rowed on this ocean
For three years we have endured
For three years we have been singing this song
To the rhythm of the oars
Get ready, we travel towards the unknown
Grab an oar and cast away
So for glory we fight to the last man
Until the valkyries greet us

Ett Likbål För Den Tappre / A Pyre For The Brave

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Nedstigna från ett folk av is
I ett land där ingenting gror
I kylan föds en stridslust stark
En vilja att bryta ny mark
Med skepp som skär havet likt väl
Skall nya världar upptäckas
Drakhövdade, som mörka stormar
Nu hela världen ser vår kraft

Ref
Rök skall stiga
Upp mot skyn
Minnesrunor ristas för en tapper man
Ett skepp av eld ner mot havets famn försvinner nu
En resa vänter nu ty ännu är det inte slut

Vers 2
Efter strid i Österled
Har det fallit mången man
Då våra skepp hade funnit strand
Vid ett okänt, främmande land
Yxor dragna, svärd i hand
Över marker vandrar vi fram
Galdrar ljuder, blodad tand
Nu fienden skall falla man för man

När galdrar ljuder över öppna vidder
När slaget börjar och allting brinna skall
Rök stiger mot skyn som ett tecken till gudar
När sköldar spricker och svärden brister

Vers 3
Fallna fränder, spillda liv
Män som aldrig kom hem
Vår hövding föll i bitter kamp
Från gudar var hand sänd
Ett likbål byggs för Ulvars kropp
Resan som väntar är lång
Till Valhall skall han stiga upp
Till ljudet av fränders sång

Ref x2
Röken stiger
Upp mot skyn
Minnesrunor ristas för en tapper man
Ett skepp av eld ner mot havets famn försvinner nu
En resa väntar nu ty ännu är det inte slut

Verse 1
Descended from a people of ice
In a land where nothing grows
In the cold, a thirst for battle is born
A will to break new ground
With ships that cut through the ocean like swords
New worlds will be discovered
Dragon-headed, like dark storms
Now the whole world will witness our power

Chorus
Smoke will rise
Up towards the sky
Memorial runes are being carved for a brave man
A ship of fire now disappears in the oceans embrace
A journey awaits, for it is not over yet

Verse 2
After battles in the east
Many men have fallen
When our ships had come ashore
In an unknown, foreign land
Axes drawn, sword in hand
Over these grounds we wander
Galders sound out, bloodlust
The enemy will now fall, one by one

When galders sound over the fields
When the battle begins, and everything shall burn
Smoke rises towards the sky as a sign for the gods
When shields crack and swords break

Verse 3
Fallen brethren, lives at an end
Men who never came home
Our chieftain fell in battle
He was sent by the gods
A pyre is raised for Ulvar’s body
A long journey awaits
Up towards Valhall he will rise
To the sound of the songs from his brethren

Chorus x2
Smoke rises
Up towards the sky
Memorial runes are being carved for a brave man
A ship of fire now disappears in the oceans embrace
A journey awaits, for it is not over yet

Skogsdömd / Doomed By The Forest

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Bland urgamla träd döljer sig vättar och fä
Trollen sjunger om ond bråd död
En ylande sång skär genom skogen en gång
Månen mörkas och blir röd

Vers 2
Jättarna slår, över bergen de går
Kristna människor bör nu fly
Prästerna flås, deras kyrkor förgås
Dags att vandra till nästa by

Ref
Uttröttad av törst har du jagats genom skog
Många år, många år
Tills du fallit ner på knä
Se blod från dina ben, hör förtvivlan i din röst
Ingen hör dina skrik
Du är skogens dömda son

Vargarna de jagar dig och ger dig ingen nåd
Ditt liv är snart till ända
Sista timmen närmar sig

Ref

Vers 3
Småknytt och troll har dig nu i sitt våld
Skratten skär genom ben och märg
Du orkar inte mer, och det sista du ser
Är din värld i brand, dömd av skogsvarelser

Bridge
Näcken spelar
En domedagssång
För att fira människans undergång

Ref x2

Verse 1
Amongst ancient trees, goblins and other creatures hide
The trolls sing of bitter death
A howling song cuts through the forest
The moon darkens and turns red

Verse 2
The giants pound, they walk over the mountains
All Christians should now flee
The priests are being flayed, their churches are vanquished
Time to wander to the next village

Chorus
Exhausted with thirst you’ve been hunted through the woods
Many years, many years
Until you’ve fallen to your knees
See blood from your legs, hear the despair in your voice
No one hears your screams
You are the doomed son of the forest

The wolves hunt you and gives you no mercy
Your life is soon at an end
The last hour is closing in

Chorus

Verse 3
You are now in the possession of creatures and trolls
Their laughter cuts through bones and marrow
You cannot take it anymore, and the last thing you see
Is your world on fire, doomed by the creatures of the forest

Bridge
The water sprite plays
A song of damnation
To celebrate the fall of man

Chorus x2

Forna Dagar / Days of Yore

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Vi hör vindars viskning
Och trädens kall
För en ändring i vårat tidevarv
Som en blixt från himmelen
Kommer sanningen om ett bortglömt arv

Bridge
Vi hör det nu
Som stål mot stål

Ref
Förfäders lidande
Ger oss kraft och mod
Som ett vargaskall
Se oss som då
Forna dagar härskade stort

Vers 2
Som en blixt från himmelen
Kommer sanningen om ett bortglömt arv
Om heder, mod
Och en skatt som kanske
Aldrig hittas mer

Vi hör det nu

Bridge

Hör nu mitt kall, mina bröder
I sten vi ristar våra namn
Med blod som färg och med svärd i hand
Ska vi nu slåss för vårt hedniska forna arv

Bridge

Ref x3

Verse 1
We hear the whisper of the winds
And the call of the trees
For a change in our era
Like a lightning bolt from the sky
Comes the truth of a forgotten legacy

Bridge
We hear it now
Like steel against steel

Chorus
The suffering of ancestors
Gives us power and courage
Like the howl of a wolf
Look upon us as when
Days of yore ruled supreme

Verse 2
Like a lightning bolt from the sky
Comes the truth of a forgotten legacy
Of honor, courage
And a treasure that may
Never be found again

We hear it now

Bridge

Now hear my call, my brothers
We carve our names in stone
With blood as paint and with sword in hand
We now shall fight for our ancient heathen legacy

Bridge

Chorus x3

Mot Jotunheim / Towards Jotunheim

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Vid jordens utkant, bortom havets ände
I klippor, berg, is och snö
Där finns ett urgammalt rike
Hemvist till rimtursar
Ett folk av frost och raseriBridge
Gamla som jorden
Ålderdomligt håg
Nu vi rider mot Jotunheim!Ref
Mot frusna marker, över klippor, genom frost
Vår kamplust brinner likt Muspels eld
Utgård reser sig upp mot kalla vindars skyar
Skåda nuJotun!
Tiden är här!


Vers 2
Med fränder fallna, efter hårda strider
Är frusen mark mätt på blod
Utgårds portar öppnas, vi möts av jättars vrål
Men vi räds dem ej, ty Oden ger oss mod

Runorna är kastade, völvan spådde vårt öde
Ristat i sten, skrivet i blod, galdrar ljuder, skänker oss mod
Mot jättars land, för att finna urgamla skatter
I varghamn vi ylar, med björnram vi strider likt bestar

Bridge
Gamla som jorden
Seglet höjs mot skyn
Nu vi reser mot Jotunheim

Ref
Från frusna marker, över klippor, genom frost
Vår kamplust är mättad och släckt
Utgård höljs åter I dimma och storm, dimma och storm
Skåda nu

Jotun!
Dådet är gjort!

Verse 1
At the edge of the world, beyond the seas
Among cliffs, mountains, ice and snow
There lies an ancient kingdom
Home to the Hrimturs
A people of frost and rage

Bridge
Old as the earth
Archaic wisdom
Now we ride towards Jotunheim!

Chorus
Towards frozen grounds, over cliffs, through frost
Our battle spirit burns like the fires of Muspel
Utgård rises up towards cold, windy skies
Behold

Jotun!
The time has come!

Verse 2
With fallen brethren, after tough battles
The frozen ground is full of blood
The gates of Utgård opens, we are met with giants’ roars
But we do not fear them, for Oden gives us courage

The runes have been cast, the völva divined our destiny
Carved in stone, written in blood, galders sound out, grants us courage
Towards the land of the giants, to find ancient treasure
In the shape of wolves we howl, with bear paws we fight like beasts

Bridge
Old as the earth
The sail is hoisted towards the sky
Now we journey towards Jotunheim

Chorus
Away from frozen grounds, over cliffs, through frost
Our battle spirit is sated and quenched
Utgård is once more veiled in fog and storms
Behold

Jotun!
The deed is done!

En Saga Om Underjorden / A Tale Of The Underworld

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark]

Vers 1
Bortom dödens portar
Härskar hon i mörka salar
En ond jättinna
En varelse av svärta

Under jorden
Plågas glömda själar
Av härskarinnan av evig svält och smärtaBridge
Helheims portar stängs


Ref
Vandra, du dömde man
Utan ära har du dött
Vandra på Helväg fram
Fram till dödens port
Vandra, du dömde man
Utan ära har du dött
Vandra på Helväg fram
Lägg dig nu i mörkrets famn


Vers 2
En gammal bonde
En man som levt ett stilla liv
Han står nu vettskrämd inför hon som bringar död
Han var utan ära
Aldrig greppat om ett hjalt
Sällan hört ljudet av svärd som klingarBridge

Ref

Nu har de väntat länge
Så länge under jorden
Deras vansinne griper tag
De klarar inte mer
De hungrar, de svälter
Eljudner bjuder kyla
Men i Valhall sprider sig värmen
Dömda själar söker hämnd

Vers 3
Modgud vaktar bron
Som sträcker sig över floden Gjöll
Garm står vakt vid porten
Som nu är låst

Men när världens slut är kommet
Skall Helgrind öppen stå
Så att de döda får komma ut igen!


Bridge
Helheims portar öppnas

Ref

Verse 1
Beyond the gates of death
She rules in darkened halls
An evil giantess
A creature of blackness
Under the earth
Forgotten souls are being tormented
By the mistress of eternal starvation and pain

Bridge
The gates of Helheim are closing

Chorus
Wander, ye doomed man
Without honor you have died
Wander on the path of Hel
Towards the gates of death
Wander, ye doomed man
Without honor you have died
Wander on the path of Hel
Now lie down in the embrace of darkness

Verse 2
An old farmer
A man who lead a peaceful life
He now stands terrified before she who brings death
He was without honor
Never grasped a single hilt
Seldom heard the ringing sound of swords

Bridge

Chorus

They have now waited a long time
A long time under the earth
Madness grips their minds
They cannot take it anymore
They hunger, they starve
Eljudner offers them coldness
But up in Valhall, warmth is spreading
Doomed souls seek revenge

Verse 3
Modgud guards the gate
Which leads over the river Gjöll
Garm stands guard at the gate
Which is now sealed
But when the end of the world has come
The gates of Hel will stand wide open
So that the dead can come out again

Bridge
The gates of Helheim are opening

Chorus

Ättlingars Klagan / Descendants’ Lament

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark]

Intro
På vägen mot våran guldbetäckta strand
Blickar vi framåt, tänker tillbaks
Ser framför oss, blott för ett ögonblick
De skepp som vi en gång seglat
Tar våra facklor, känner en vind
Dra genom våra sotiga hår
Tänker tillbaks på tiden
Då vi gingo obesegrat ut ur strid

Vers 1
Det mäktiga folk som vi tillhört en gång
Har nu tynat bort i glömskemoln
Till de fallnas ära vi nu sjunga en sång
För de män som i Valhall ännu strida

Vers 2
Nu vår Nord är gripen av de kristnas gestalt
Och det bara finns få som vi kvar
Nu så många har flugit till Odens salar
Men ännu fler har fallit för korsets makt
Genom lögner, genom svek har de fått vad de vill ha
Nu är det nog! Ge tillbaka vad ni tog
Inga lögner, falska ord skall förinta vår Nord
Om vi så måste gå ankelhögt i blod

Ref
En sanning som har beslöjats i fromhet och gott
Men i slutet så vinner de forna sin makt igen
En varning skall sändas från skyarnas höjd
Av hammardån, åska och ylande varg

När Fimbulvintern kommer till slut
Så skrattar korsbärarna nog ej
När Skolls jakt då slutar och Sol ej finns mer
Förstår de att allt de lagt sin tro till
Varit en lögn

Vers 3
Slutet är nära, snart är makten vår
Vårt blodsdränkta ursprung ska snart tas tillbaks
De som går emot sin egen gud skall ställas på knä
Och svara för den smärta de gett upphov till
Sen hantverkaren från öst öppnade sin mun
Och yttrade sina första förgiftade ord
Har världen varit dömd, höljd i dimma och sorg
Men i natt står han maktlös framför Nordens folk

Intro
On the path towards our gold covered shore
We gaze forward, reminiscing
See them before us, but for one moment
The ships that we once sailed
We grab our torches, feeling a breeze
Blow through our sooty hairs
Thinking back to the times
When we walked undefeated away from battle

Verse 1
The mighty people that we once belonged to
Shall now fade away into oblivion
For the glory of the fallen, we now will sing a song
For the men who still battle in Valhall

Verse 2
Our north has now reluctantly taken a Christian guise
And there is but few of us left
So many has now flown to the halls of Oden
But even more have fallen for the might of the cross
Through lies, through betrayal, they have gained what they sought
Enough! Give back that which you stole
No lies, no false words, shall destroy our north
Even if we must walk ankle-high in blood

Chorus
A truth which has been veiled in piety and goodness
But in the end, the gods of yore will win their power back
A warning will be sent from the skies
Of the hammer’s din, thunder and howling wolves

When at last, the Fimbulwinter comes
The crossbearers will surely laugh no more
When Skoll’s hunt has ended, and Sol no longer exists
They will see that everything that they put their faith in
Was a lie

Verse 3
The end is near, the power will soon be ours
Our blood-drenched past will be taken back
Those who contradict their own God will fall to their knees
And answer for the pain that they have caused
Since the carpenter from the east opened his mouth
And uttered his first poisoned words
The world has been doomed, veiled in fog and sorrow
But tonight he stands powerless against the people of the north