Vanadrottning


 

 

 

Release date: 9th February, 2018
Record label: Despotz Records
Grimner’s third album available on CD, Vinyl (coloured, gatefold), and Digital
Recorded and Produced by: Alexander Oriz, Soundguardian Studio
Music by: Ted Sjulmark
Lyrics by: Ted Sjulmark, Marcus Asplund Brattberg, Johan Rydberg
Artwork by: Mattias Frisk, Metal Album Art

Tracklist
01. Vanadrottning
02. Avundas Hennes Ungdom
03. En Fallen Jätte
04. Kvällningssång
05. En Vilja Av Järn
06. Fafnersbane
07. Vårt Blod, Våra Liv
08. Dödens Dans
09. Ägers Salar
10. Sången Om Grimner
11. Freja Vakar (bonus track)

 


Reviews


10/10 – Folk-metal.nl (click here to read)
9/10 – Ostara Metal (click here to read)
4,5/5 – United Rock Nations [In French] (click here to read)
9/10 – Valkyries Webzine [In French] (click here to read)
9/10 – Bleeding4metal.de [In German] (click here to read)
9/10 – Headbangers Latinoamerica [In Spanish] (click here to read)
4,2/5 – Folk’n rock (click here to read)
83/100 – Lords of Metal [In Dutch] (click here to read)
8/10 – CROM Magazine (click here to read)
8/10 – FFM-rock.de [In German] (click here to read)
4/5 – Valkyrian Music (click here to read)
4/5 – Metal Underground [In German] (click here to read)
7,5/10 – Ghost Cult Magazine (click here to read)
75/100 – Zware Metalen [In Dutch] (click here to read)
7,5/10 – Les Fleurs Du Mal [In Italian] (click here to read)
5/7 – Metal Hammer [In German Press, March 2018]
7/10 – Musipedia Of Metal (click here to read)
3,5/5 – Strormbringer.at (click here to read)
7/10 – Metalhead.it [In Italian] (click here to read)
7/10 – Metal.de [In German] (click here to read)
7/10 – Sweden Rock Magazine [In Swedish Press, March 2018]
10/15 – Myrevelations.de [In German](click here to read)
9/15 – Legacy [In German Press, March/April 2018]
Rockportaal.nl [In Dutch] (click here to read)
5,5/10 – Rock Hard [In German Press, March 2018]
Punktastic (click here to read)
Sonic Seducer [In German] (click here to read)
Decibel Geek Podcast (click here to read)
Musika [Belgian] (click here to read)
Totally Driven Entertainment (click here to read)
Earshot.at [In German] (click here to read)
HM Breakdown [In German] (click here to read)

Adopte Un Disque [In French] (click here to read)
Hard Force [In French] (click here to read)
Soundscape Magazine (click here to read)


Lyrics


Vanadrottning (Queen of the Vanir)

För länge sedan Oden kastade
Spjutet sitt mot vanernas här
En bräcklig fred då krossades
Utav Gungners udd, inget blev sedan som förr

Strid med magi, strid med stål
(Död till asarna, död till vanerna)
En fejd född ur aska och ett svek

Vanadrottning, med trolldom och håg
En kvinna med kraft likt en storm
Tre gånger bränd och tre gånger född
Uti elden hon fann sin död

Kriget härjade vilt
Hämnd för den orätt som asar orsakat
En osanning om girighet
Som gav död till den drottning de höll så kär

Long ago, Oden threw
His spear towards the Vanir hird
A fragile peace was shattered
By Gungner’s edge, then nothing was ever the same again

Battle with magic, battle with steel
(Death to the Aesir, death to the Vanir)
A feud born from ashes and betrayal

Vanir queen, with witchcraft and wisdom
A woman with power like a storm
Three times burned and three times born
In the fire she found her death

The war raged wildly
Vengeance for the wrongs the Aesir caused
A falsehood of greed
That gave death to the queen they held so dear

Avundas Hennes Ungdom (Envy Her Youth)

Ömma fingrar vakar över
Det gyllene trädets frukt
Som giver liv till den som
Undfått dess sötma
När åren gå, må asar bli grå
Om ej gåvan når Valhall i tid

Skåda i skyn, i örnhamn klädd
Fylld av avund över asars skatt
Livrädd för årens gång
Ty tråden spinnes med fasta mått

Skåda i skyn, i örnhamn klädd
Med en plan smidd av rädsla och agg
Allt liv står för att dö
Men Tjatse ger ej upp sin jakt

När klor griper Lokes hals
Med ett hot om säker död
En pakt då skapats där
I svek mot frände gudar
Så ungdomskällan av jätten då stals
I fjärran falnar gudars liv

En yngling bland åldringar
Som tvingas stå sitt kast
Mot Jotunheim han sänds
För att bringa Idun åter hem

En falk på flykt, en örn på jakt
Mot Asgård i all hast
En listig plan i lågor står
När jättens vingar brinna

Bränd och död, en dotter sörjer
För den fader hon haft
Hon tittar upp, mot nattens himmel
För att se det Oden gav
Två stjärnor som tändes i skyn

Skåda i skyn, i örnhamn klädd
Fylld av avund över asars skatt
Livrädd för årens gång
Ty tråden spinnes med fasta mått

Skåda i skyn, det som finns kvar
Ett begär efter ungdom blev hans död
Så lär från det han gjort
Våra trådar brinner i samma takt

Tender fingers keep watch
Over the fruit of the golden tree
That gives life to those
Who have received their sweetness
As the years pass Aesir may turn gray
If the gift does not reach Valhall in time

Behold in the sky, cloaked in eagle’s shape
Filled with envy of the Aesir’s treasure
Terrified by the passing of the years
For the thread is spun with fixed measures

Behold in the sky, cloaked in eagle’s shape
With a plan made from fear and grudges
All life is bound to die
But Tjatse does not give up his hunt

When claws grip Loke’s throat
With a threat of certain death
A plan is created there
In betrayal against his god kin
So the source of youth was stolen by the giant
In the distance, the lives of gods fade

A youth among elders
Who must reap as he has sown
To Jotunheim he is sent
To bring Idun back home

A falcon flies, an eagle hunts
Towards Asgard in a hurry
A clever plan in flames
As the giants’ wings burn

Burned and dead, a daughter now grieves
For the father she had
She looks up towards the night sky
To see what Oden gave
Two stars that lit up in the sky

Behold in the sky, cloaked in eagle’s shape
Filled with envy of the Aesir’s treasure
Terrified by the passing of the years
For the thread is spun with fixed measures

Behold in the sky, that which is left
A desire for youth became his death
So learn from what he did
Our threads burn at the same pace

En Fallen Jätte (A Fallen Giant)

Till Asgård murar kommen i hast
Hrungner i ilska rider
Oden av nåd där bjuder till bords
Tors horn till bredden fylles

Hammaren flyger
I stridens hetta
Nu marken ryker
Dånet ekar inatt
En fallen jätte
Slagen i spillror
Vid rikets ände
Bortglömd ligger han där
Nu endast sten finns kvar

I sitt rus han skräna om stordåd
Tag till egna Siv och Freja
I raseri Tor bjöd till envig

Splittror viner i vinden likt hagel
När krossat hans vapen
Ej motstånd mer gör
Ben som brister under hammarens kraft
Ett hjärta av sten som slutat slå

Hammaren flyger
I stridens hetta
Nu marken ryker
Dånet ekar inatt
En fallen jätte
Slagen i spillror
Vid rikets ände
Bortglömd ligger han där
Nu endast sten finns kvar

Hammaren flyger
I stridens hetta
Nu marken ryker
Dånet ekar inatt
En fallen jätte
Slagen i spillror
Hans lycka vände
Uti Grotunagård
Nu endast sten finns kvar

To Asgard’s walls arrived with haste
Hrungner in anger rides
Oden, by his mercy, invites him to his table
Tor’s horn is filled to the brim

The hammer flies
In the heat of battle
Smoke comes from the ground
The roar is echoing tonight
A fallen giant
Smashed into rubble
At the edge of the kingdom
There he lies forgotten
Now only stone remains

Intoxicated he blares about great deeds
Take Siv and Freja for his own
In his fury, Tor proposed a duel

Shrapnel flies like hail through the air
When his crushed weapon
No longer can be used
Bones that break beneath the hammer’s power
A heart of stone has stopped beating

The hammer flies
In the heat of battle
Smoke comes from the ground
The roar is echoing tonight
A fallen giant
Smashed into rubble
At the edge of the kingdom
There he lies forgotten
Now only stone remains

The hammer flies
In the heat of battle
Smoke comes from the ground
The roar is echoing tonight
A fallen giant
Smashed into rubble
His luck ran out
In Grotunagard
Now only stone remains

Kvällningssång (Twilight song)

Se fagra väsen i månskärans ljus
Bland frodigt gräs, svampar och sten
En ondskans dans
Förklädd i fager vals

När du äntrar vår ring, tag i akt vad du gör
Se oss dansa i takt, i vårt grönskande land
Men om du oss förargar, vet vi släpper ej din hand
Kom nu med i vår dans, i vår kvällningssång

Men ur den hand som håller i din
Där växer nattsvarta klor
Ett skogens altare
Vårt blot begynner nu

När du äntrar vår ring, tag i akt vad du gör
Se oss dansa i takt, i vårt grönskande land
Men om du oss förargar, vet vi släpper ej din hand
Kom nu med i vår dans, i vår kvällningssång

I skymningens ljus där rör jag mig än
Jag vet ej hur länge jag valsat
Med väsen som snärjt mig i dimmornas dans
Det fagraste folk min blick fått beskåda

När kvällningen nalkas och mörkret sig sänkas
Så förändras sakta vår dans
Den vals som var fager blir hetsig och vred
När vänliga ögon av ondska mörknar

Tårarna faller till marken i natten
Där mitt mörkröda blod är redan förspillt
Mina sargade fötter dansar där än
I tretakt mot min nygrävda grav

Dansa till älvafolkets toner
En urskogsmelodi

När du äntrar vår ring, tag i akt vad du gör
Se oss dansa i takt, i vårt grönskande land
Men om du oss förargar, vet vi släpper ej din hand
Kom nu med i vår dans, i vår kvällningssång

See fair beings in the crescent moon’s light
Among lush grass, mushrooms and stones
A dance of evil
Disguised as a beautiful waltz

When you enter our ring, be careful what you do
See us dance in line, on our verdant grounds
But if you anger us, we will not let go of your hand
Come along in our dance, in our twilight song

But from the hand that is holding yours
Claws black as night are growing
An altar of the forest
Our blót begins now

When you enter our ring, be careful what you do
See us dance in line, on our verdant grounds
But if you anger us, we will not let go of your hand
Come along in our dance, in our twilight song

In the light of dusk I still move
I know not how long I have danced this waltz
With creatures that have ensnared me in the dance of mist
The most beautiful people my eyes have ever gazed upon

As the evening approaches and the darkness falls
Our dance slowly changes
The waltz which was beauteous turns heated and wrathful
When friendly eyes become dark with evil

My tears fall to the ground in the night
Where my dark red blood has already been spilled
My lacerated feet dance there still
In triple time toward my freshly dug grave

Dance to the tunes of the fairies
A melody of the ancient woods

When you enter our ring, be careful what you do
See us dance in line, on our verdant grounds
But if you anger us, we will not let go of your hand
Come along in our dance, in our twilight song

En Vilja av Järn (A Willpower of Iron)

Slagen, fallen
Känner markens hårda genmäle
Reser dig än en gång
Och slår igen

Författar ditt öde
Vid gudars sida

Dina dåd har ristats med blod i sten
Striden kallar dig igen
Din kropp är trött, men din vilja stark
Liksom järnet i ditt svärd

Likt Härjafaders korpar
Med blicken klar
Ärrad och bränd
Dock utan skam

Åska nu slår i berg och mark
Från Enrides hammare
Ett tecken av ära till allt du gjort

Stolt som varg på vintrig mark
En son av kyla
Ärrad och bränd
Dock utan skam

Ditt sinne ej förgäter
Den kraft du fått från asars sal

Dina dåd har ristats med blod i sten
Striden kallar dig igen
Din kropp är trött, men din vilja stark
Liksom järnet i ditt svärd
Dina dåd har ristats med blod i sten
Striden kallar dig igen
Se ett ljus i skyn, de välkomnar dig
In i dina fäders sal

Beaten, fallen
Feel the ground’s hard response
You rise, once again
And keep fighting

Writing your destiny
With gods by your side

Your deeds have been carved into stone with blood
Battle calls upon you again
Your body is tired, but your will is strong
Like the iron in your sword

Like Härjafader’s ravens
With a clear gaze
Scarred and burned
Yet without shame

Thunder now strike mountains and earth
From Enride’s hammer
A sign of honor to all that you have done

Proud like a wolf on winter ground
A son of cold
Scarred and burned
Yet without shame

Your mind does not forget
The power you have received, from the hall of the gods

Your deeds have been carved into stone with blood
Battle calls upon you again
Your body is tired, but your will is strong
Like the iron in your sword
Your deeds have been carved into stone with blood
Battle calls upon you again
See a light in the sky, they welcome you
To your ancestors’ halls

Fafnersbane (Bane of Fafner)

Rött som guldet vid hans kropp
Flyter vår faders blod
För det du gjort jag förbannar dig
Intet skall du få

Ormskepnad skall jag taga
För att vakta det som är mitt

Girighetens klor griper hårt i mången man
Ty förbannelsen finns än kvar
Nu en ensam liten man blir förgiftad av dess tand
Ty guldet, det är människans baneman

I härden som brinner likt min broders eld
Min hämnd jag formar i järnet jag smider
Svärdet som skall dräpa den best som besitter
Rikedom och mäktigt håg, en visdom som skall bliva min

Jag sköljer min kropp uti ormens blod
och jag känner styrka växa sig stor
Kraften är min och dess skatt likaså
Men jag känner det finns något mer ändå

Djupt i dess bröst, fåglarnas röst
En visdom som aldrig var menad för män

I drömmen är jag mäktig
Min klinga hugger
Jag vaknar aldrig upp igen

Girighetens klor griper hårt i mången man
Ty förbannelsen finns än kvar
Nu en ensam liten man blir förgiftad av dess tand
Ty guldet, det är människans baneman

Red like the gold by his body
The blood of our father flows
For what you have done, I curse you
Nothing you shall have

The shape of a serpent I will assume
To guard what is mine

The claws of greed tightly takes ahold of many a man
For the curse still lingers
Now a lonely little man gets poisoned by its fang
Though gold is the bane of humankind

In the hearth that is burning like my brother’s fire
I shape my revenge, in iron I forge
The sword that will slay the beast that possess
Riches and a mighty mind, a wisdom that shall become mine

I wash my body in the blood of the serpent
And I feel strength growing
The power is mine, and its treasure as well
Yet I feel there is something more

Deep in its chest, the voice of birds
A wisdom that was never meant for humans

In the dream I am mighty
My blade slashes
I wake up nevermore

The claws of greed tightly takes ahold of many a man
For the curse still lingers
Now a lonely little man gets poisoned by its fang
Though gold is the bane of humankind

Vårt Blod, Våra Liv (Our Blood, Our Lives)

Med trötta ryggar, med kurs mot nytt land
Vi höjer seglet, mot Miklagård
Med ett begär i sinnet, att viga våra liv
Till kejsargardet, för guld och för ära
Män av Härjafader, män av Vite Krist
Står nu enade, sida vid sida

En främmande hetta bränner vårt bleka skinn
I österled vårt öde ristas

Vi är krigare från fjärran land
Vi är Väringar
Vi ger vårt blod och våra liv
Vi är väringar

Vi gick i land vid en oändlig strand
Att korsa än ett hav av brännande sand

Torn som glittrar likt Bifrost i fjärran
En stad i vitt, byggd från jordens märg

Väringar
Ge er ej
Stå med mig, för kejsaren

Vi må ej se en morgondag
Mot nytt liv, I gyllene sal

Vi är krigare från fjärran land
Vi är Väringar
Vi ger vårt blod och våra liv
Vi är väringar

With weary backs, on course toward new lands
We set sail towards Miklagard
With a desire in mind to dedicate our lives
To the imperial guard, for gold and for honor
Men of Härjafader, men of white Christ
Now stand united, side by side

A foreign heat burns our pale skin
In the east we carve our destiny

We are warriors from distant lands
We are varyags
We give our blood and our lives
We are varyags

We came to an infinite shore
To cross yet another ocean, but of burning sands

Towers that glisten like Bifrost in the distance
A city in white, built from the marrow of the earth

Varyags
Don’t give up
Stand with me, for the emperor

We may not live to see another day
Towards new life, in golden halls

We are warriors from distant lands
We are varyags
We give our blood and our lives
We are varyags

Dödens Dans (Dance of Death)

En maning till kamp
Av oförrätt bragd
Nu freden skall splittras
Av yxa mot svärd

I gryningens glöd
Skall holmgången ske
Där två äntrar ringen
Men blott en får stå kvar
Med oden som vårt vittne
Och folket i vår by
Låt rättvisa skipas
Ett tvistemål av blod

Ut i morgonens ljus där strider de
Hör människor vråla

Man mot man
Med skarpa vapen, begynner dödens dans
Man mot man
Med gudagagn, till den som står att segra
Man mot man
En offergåva, till härjafaders sal
Man mot man
Se blodet flyta, när segraren står ensam kvar

När ropen har tystnat
En man står täckt i blod
Med rätten på sin sida
Begagnas han sin vinst
Sargad och sönder
Den andre ligger död
Hämtad av valkyrior
Ett nytt liv tar vid

Man mot man
Med skarpa vapen, begynner dödens dans
Man mot man
Med gudagagn, till den som står att segra
Man mot man
En offergåva, till härjafaders sal
Man mot man
Se blodet flyta, när segraren står ensam kvar
Efter dödens dans

A call to fight
Brought by wrongs
Now peace will be shattered
Axe against sword

In the glow of dawn
The combat shall take place
Where two enter the ring
But only one will remain
With Oden as our witness
And the people in our village
Let justice be done
A litigation of blood

In the light of morning they battle
Hear the roar of the crowd

Man against man
With sharp weapons, the dance of death begins
Man against man
With godly favour for the one who prevails
Man against man
An offering, to Härjafader’s hall
Man against man
See the blood flow, when the victor still stands

When the cries have been silenced
A man stands covered in blood
With justice on his side
He is granted his victory
Lacerated and broken
The other one lies dead
Retrieved by valkyries
A new life begins

Man against man
With sharp weapons, the dance of death begins
Man against man
With godly favour for the one who prevails
Man against man
An offering, to Härjafader’s hall
Man against man
See the blood flow, when the victor still stands
After the dance of death

Ägers Salar (Halls of Äger)

Vinden river, sliter i vårt segel
Vågorna piskar och slungar vårt skepp
Som utav egen lust
Stormen, sjunger, med öronbedövande sång
Strömmarna driver oss bort från vårt mål
Se djupet öppna sig
Mörkt och utan nåd

Tagna av Ran
Till sjöfolkets salar

I havets grav finner drunknade män sina liv igen
Ut i Ägers salar
Havsgudar bjuder dig till bords där under vågorna
Höj ditt ölkrus till en skål

Mörker, kyla, känner livet falna
Blicken den svartnar mitt öde är här
Jag tar mitt sista våta andetag

I havets grav finner drunknade män sina liv igen
Ut i Ägers salar
Havsgudar bjuder dig till bords där under vågorna
Höj ditt ölkrus till en skål

Men mörkret ljusnar, jag ser en mäktig sal
Som dukats upp till fest för oss som lidit havets död

I havets grav finner drunknade män sina liv igen
Ut i Ägers salar
Havsgudar bjuder dig till bords där under vågorna
Höj din bägare
I havets grav finner drunknade män sina liv igen
Ut i Ägers salar
Havsgudar bjuder dig till bords där under vågorna
Höj ditt ölkrus till en skål
Till Ägers gästabud

The wind rips, tears at our sail
The waves whip and hurl our ship
As if by their own will
The storm sings, a deafening song
The currents drift us away from our goal
See the depths open wide
Dark and without mercy

Taken by Ran
To the halls of the sea people

In the tomb of the sea drowned men find their lives again
In the halls of Äger
Ocean gods invites you to their table under the waves
Raise your mug for a toast

Darkness, cold, feeling life fade away
My gaze is blackening, my fate has come
I take my last wet breath

In the tomb of the sea drowned men find their lives again
In the halls of Äger
Ocean gods invites you to their table under the waves
Raise your mug for a toast

But the darkness lights up, I see a mighty hall
With tables set for a feast, for us who endured the death of the ocean

In the tomb of the sea drowned men find their lives again
In the halls of Äger
Ocean gods invites you to their table under the waves
Raise your cup
In the tomb of the sea drowned men find their lives again
In the halls of Äger
Ocean gods invites you to their table under the waves
Raise your mug for a toast
For Äger’s feast

Sången om Grimner (The Song of Grimner)

Ser en man sitta fjättrad bland lågorna
(Jag är Ygg och Tund, jag är Fimbultyr)
Hav ett horn som en ringa tröst
För att släcka din brinnande törst
Det min fader har gjort är ej rätt
Då du lugnat hundars bett
Åtta nätter i eld jag dig sett
Säg mig vem du är!

Vem äro du, som nalkats mig?
Varför bekänner du ej?

Grimner är mitt namn
Även Tride och Teck är jag
Ve dig, konung
Som förkastat min gunst

Du vill icke förtälja vem du är
(Jag är Ganglere, jag är Hjalmbere)
Men det kväde du talar till mig
Håller visdom och makt, trolldom och sejd
Det är bortom en enkel man
Sagor som ingen annan kan
Döljer du vem du är
Skall du dväljas att brinna här!

Jag är din dom
För ett misstag digert
Allt du gjort är en skymf
Vet nu att Oden är mitt namn!

Din egen klinga har blivit din död
Ty du icke har delat ditt bröd
Du får nu stå till svars för ditt val
Och aldrig träda in i gudars sal

I see a man imprisoned among the flames
(I am Ygg and Tund, I am Fimbultyr)
Have a horn as a small comfort
To quench your burning thirst
What my father has done is not right
When you calmed the bite of dogs
Eight nights in fire have I seen you
Tell me who you are!

Who are you, who have approached me?
Why do you not confess?

Grimner is my name
Tride and Teck am I as well
Woe to you, king
Who reject my favor

You don’t want to tell who you are
(I am Ganglere, I am Hjalmbere)
But the poem you speak unto me
Holds wisdom and power, magic and seid
It is beyond a simple man
Such tales that noone else know
If you conceal who you are
You will dwell and burn here!

I am your judgment
For a mistake so dire
All that you have done is an affront
Know now, that Oden is my name

Your own blade has become your death
For you did not share your bread
You must know answer for your choices
And never enter the hall of the gods

Freja Vakar (Freya Watches)

När ruset lättar tunga sinnen
Och horn höjs i facklans sken
Mjödet flödar i ändlös ström
Skalden sjunga i timman sen

I lönndom brinner åtrå varmt
En längtan bär de i sin barm
I hoppet om att knyta band
(Och) Freja vakar

En runa ristas i hemlighet
Utav Alvas bleka hand
På ett mjödstänkt kärl av horn
För att snärja den kärlek som hon fann

I lönndom brinner åtrå varmt
En längtan bär de i sin barm
I hoppet om att knyta band
(Och) Freja vakar

I lönndom brinner åtrå varmt
En längtan bär de i sin barm
I hoppet om att knyta band
(Och) Freja vakar

When the drunkenness eases the heavy mind
And horns are raised in the shine of the torch
The mead flowes in an endless current
The bard sings in the hour senesease

The clandestinity the desire is strong
They share a longing in their bosom
With hope to strike up
(And) Freya watches

A rune is carved in secret
From the bleach hand of Alva
On a mead-speckled jar of horn
To twist the love that she found

The clandestinity the desire is strong
They share a longing in their bosom
With hope to strike up
(And) Freya watches

The clandestinity the desire is strong
They share a longing in their bosom
With hope to strike up
(And) Freya watches