Färd


 

 

 

Release date: 20th April, 2012
Record label: Indie
Grimner’s second EP available on CD and Digital
Recorded and Produced by: Marcus Asplund Brattberg, The Grimner Cave
Music by: Ted Sjulmark
Lyrics by: Ted Sjulmark, Marcus Asplund Brattberg
Artwork by: Christoffer Svanströmer

Tracklist
01. Vargamarsch (Intro)
02. Färd
03. Runstenen
04. Forna Dagar
05. Bärsärkaraseri
06. Bastu (bonus track)

 


Reviews


18/20 Spirit Of Metal (click here to read)
6/10 Folk-metal.nl (click here to read)


Lyrics


Färd / Journey

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Natten faller som löven från träden
Vi har lång tid kvar innan vårt mål är nått
Som bröder vi ror vårt skepp mot ett främmande land
Låt gudarnas ljus leda oss mot det vi vill ha 

Likt en piska blåser ylande vinden kall
Vi har färdats långt, och längre har vi ännu kvar
Stjärnorna leder vår väg mot drömska skatter
Tor styr sin vagn ikapp med våra årors slag

Ref
I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag

Ge inte vika, mina bröder
Oden är med oss idag
Se asarnas ljus på horisonten
Håll hoppet uppe och låt det leda oss

Vers 2
Havet är hårt men vårt mål är i sikte nu
Vi lägger till vid en strand för att vila oss
Föga anade vi ett bakhåll där
Men vi tog deras liv och färdades vidare igen

Ref
I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag
Gör er redo, vi far mot det okända
Tag en åra och kasta loss
Så för äran vi slåss till siste man
Tills valkyriorna hämtar oss

Verse 1
The night falls like leaves from the trees
We have a long way to go before our goal is reached
As brothers we row on our ship towards foreign lands
Let the light of the gods lead us to that which we want 

Like a whip, the howling wind blows cold
We have traveled far, and yet we have a long way to go
The stars lead our way towards dream-like treasures
Tor rides his chariot to the rhythm of our oars

Chorus
For three years we have rowed on this ocean
For three years we have endured
For three years we have been singing this song
To the rhythm of the oars

Don’t give in my brothers
Oden is with us today
See the light of the Aesir on the horizon
Keep your hope up and let it lead us 

Verse 2
The ocean is harsh, but our goal is now in sight
We dock at a shore to rest
Little did we anticipate an ambush there
But we took their lives and journeyed on again 

Chorus
For three years we have rowed on this ocean
For three years we have endured
For three years we have been singing this song
To the rhythm of the oars
Get ready, we travel towards the unknown
Grab an oar and cast away
So for glory we fight to the last man
Until the valkyries greet us

Runstenen / The Runestone

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Skårorna som pryder stenen fylls med färg så röd som blod
Nu vi reser den för att förtälja våra bröders mod
Det ger dem frid i gudars sal att veta att vi minns
Den gången då de föll
Och att de med oss finns

Vers 2
Deras dåd de står nu skrivna ristade i sten
Den står nu fast och stolt i jorden
Upplyst av solens sken
En sann berättelse om styrka och om död
I Valhall nu de strider
Och blodet färgar månen röd

Brygga
Nu svärden svingas av krigare med vargasjäl
Vi stenen reser ty den är ett farväl

Refräng
Av våra bröder i gudars sal
Ett arv till ättlingar
Ett monument som står emot
Tidens vingslag

Vers 3
Runorna i stenen äro lika klara än i dag
Likt stjärnors ljus och än idag förtäljer den det slag
I vilket många män mötte sina öden
Valkyrior sedan tog de hem, de bar in dem in i döden

Refräng
Farväl
Av våra bröder i gudars sal
Ett arv till ättlingar
Ett monument som står emot, tidens vingslag

Verse 1
The notches that adorn the stone are filled with paint as red as blood
We now raise it in order to tell about our brother’s courage
It gives them peace in the hall of gods to know that we remember
The time when they fell
And that they are always with us

Verse 2
Their deeds are now notched and written in stone
It now stands fixed and proud in the sun
Illuminated by the light of the sun
A true story about strength and about death
They know fight in Valhall
And the blood now dyes the moon red

Bridge
The swords are now swung by warriors with wolf souls
We raise the stone for it is a farewell

Chorus
Of our brothers in the halls of gods
A legacy for descendants
A monument that stands against
The wings of time

Verse 3
The runes in the stone are as clear today as then
Like the light of stars and still today it tells about the battle
In which many men met their destinies
Valkyries then took them home, they carried them into death

Chorus
Of our brothers in the halls of gods
A legacy for descendants
A monument that stands against
The wings of time

Forna Dagar / Days of Yore

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
Vi hör vindars viskning
Och trädens kall
För en ändring i vårat tidevarv
Som en blixt från himmelen
Kommer sanningen om ett bortglömt arv

Bridge
Vi hör det nu
Som stål mot stål

Ref
Förfäders lidande
Ger oss kraft och mod
Som ett vargaskall
Se oss som då
Forna dagar härskade stort

Vers 2
Som en blixt från himmelen
Kommer sanningen om ett bortglömt arv
Om heder, mod
Och en skatt som kanske
Aldrig hittas mer

Vi hör det nu

Bridge

Hör nu mitt kall, mina bröder
I sten vi ristar våra namn
Med blod som färg och med svärd i hand
Ska vi nu slåss för vårt hedniska forna arv

Bridge

Ref x3

Verse 1
We hear the whisper of the winds
And the call of the trees
For a change in our era
Like a lightning bolt from the sky
Comes the truth of a forgotten legacy

Bridge
We hear it now
Like steel against steel

Chorus
The suffering of ancestors
Gives us power and courage
Like the howl of a wolf
Look upon us as when
Days of yore ruled supreme

Verse 2
Like a lightning bolt from the sky
Comes the truth of a forgotten legacy
Of honor, courage
And a treasure that may
Never be found again

We hear it now

Bridge

Now hear my call, my brothers
We carve our names in stone
With blood as paint and with sword in hand
We now shall fight for our ancient heathen legacy

Bridge

Chorus x3

Bärsärkaraseri / Berserker Rage

[Music by Ted Sjulmark; Lyrics by Ted Sjulmark]

Vers 1
Vi smyger ej när striden nalkas
Vi rusar fram
Som hökar jagar vi ej med yttersta försiktighet
Men som vargar sliter vi deras strupar
Och ger dem en sista dömande blick

Brygga
Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Refräng
Vi är de största krigarna
Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri! (sjung)
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri! (sjung)

Vers 2
Utan nåd tar vi deras liv
Offrar dem till asarna
Vi kommer att mötas igen
Vi känner deras rädsla
För den sista blick de får
Deras förtvivlan brinner som
Muspelheim i deras ögon

Brygga
Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Refräng
Vi är de största krigarna
Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri! (sjung)
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri! (sjung)

Mellanspel
Ett ögonblick av sanning
Era bortkastade liv
Skall nu gå till spillo
Som gåvor till gudarna

Vers 3
Slagfältet äro tyst och livlöst än en gång
Jorden är fuktig av blod från dessa människor
Slagen och huggen ekar ännu ut i tystnaden
Och sjunger visor om blod till närmsta by

Brygga
Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Refräng
Vi är de största krigarna

Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri! (sjung)
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri! (sjung)

Verse 1
We do not sneak when the battle draws near
We rush forward
Like hawks we do not hunt with outermost caution
But as wolfs we slit their throats
And give them a last judging glance

Bridge
With axe in hand
With closed fists
And assured grips around our swords
We rush relentlessly in
Among those who dare to stand fast

Chorus
We are the greatest warriors
The Viking people assume the tracks
The bloody heath is met with
Berserker rage
Bone splinters are flying and heads are torn off
The enemies are left in a sea of blood
They got to know our rage
Berserker rage

Verse 2
Without mercy we take their lives
Sacrifice them to the Aesir
We will meet again
We feel their fear
Because the last glance they get
Their despair burns like
Muspelheim in their eyes

Bridge
With axe in hand
With closed fists
And assured grips around our swords
We rush relentlessly in
Among those who dare to stand fast

Chorus
We are the greatest warriors
The Viking people assume the tracks
The bloody heath is met with
Berserker rage
Bone splinters are flying and heads are torn off
The enemies are left in a sea of blood
They got to know our rage
Berserker rage

Interlude
A moment of truth
Your wasted lives
Shall now be spilled
As gifts for the gods

Verse 3
The battlefield is silent and lifeless once again
The earth is moist with blood from these humans
The hits and slashes still echoes into the silence
And sings songs of blood to the next village

Bridge
With axe in hand
With closed fists
And assured grips around our swords
We rush relentlessly in
Among those who dare to stand fast

Chorus
We are the greatest warriors
The Viking people assume the tracks
The bloody heath is met with
Berserker rage
Bone splinters are flying and heads are torn off
The enemies are left in a sea of blood
They got to know our rage
Berserker rage

Völvans Spådom / The Prophecy of the Völva

[Music by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg; Lyrics by Ted Sjulmark & Marcus Asplund Brattberg]

Vers 1
När mörka dagar väntas från öst
Känner jag tyngden i mitt bröst
Ty tiden är knapp
Skoll hinner i kapp
Och solen skall slukas först
När solen icke skiner mer
Skall himlavalvet rämna ner
Heimdall slår larm
När vargen Garm
Sliter sig loss från Hel

Brygga
När nornorna spått
Och asar förstått
Att världar skall rasa samman

Refräng
Vid tidens slut skall bröder dö
Och allt skall tyna bort
När köld från Nifel tränger in
När livet blev för kort
När Surt skall svinga svärdet högt
Och allt skall falna snart
När allt som var faller i glömska
Finns det inget kvar

Vers 2
När Tor svingar Mjölner mot Jörmungand
Och tar nio steg mot land
Då Týr dräper Garm
Med blott en arm
Blir spådomen än mer sann
Asakungen skall svinga Gungner
Men själv falla livlös ner
Att Vidar tar vid
Och fäller Fenrir i strid
Blir det sista ting han ser

Stick
När jättar vandrar från Jotunheim
Och Loke har skiftat sida
Einherjar kämpar för att stoppa dem
Alla världar syns nu strida
Elden härjar fritt över Midgård
Mimers brunn har dunstat
Yggdrasil har fallit hårt
Gudar har förlorat sin all sin makt

Refräng
Vid tidens slut skall bröder dö
Och allt skall tyna bort
När köld från Nifel tränger in
När livet blev för kort
När Surt skall svinga svärdet högt
Och allt skall falna snart
När allt som var faller i glömska
Finns det inget kvar

Variation
Vid tidens slut har bröder dött
Och allt har tynat bort
När köld från Nifel har trängt in
När livet blev för kort
När Surt har svingat svärdet högt
Och allt har brunnit klart
När allt som varit fallit i glömska
Finns det inget kvar

Verse 1
When dark days are expected from the east
I feel the weight in my chest
For the time is short
Skoll will catch up
And the sun shall be devoured first
When the sun shines no more
The canopy of heaven shall crack
Heimdall sound the alarm
When Garm the wolf
Breaks away from Hel

Bridge
When the Norns have prophesized
And the Aesir have understood
That worlds are going to collapse

Chorus
At the end of time brothers shall die
And everything shall waste away
When the cold from Nifel penetrates
When life became too short
When Surt shall swing his sword high
And everything shall soon wither
When everything that was falls into oblivion
There is nothing left

Verse 2
When Tor swings Mjölner against Jörmundgand
And takes nine steps towards the shore
When Týr slays Garm
With just one arm
The prophecy becomes even truer
The king of Aesir shall swing Gungner
But falls lifeless down himself
That Vidar takes over
And kills Fenrir in battle
Will be the last thing he sees

Interlude
When giants are wandering from Jotunheim
And Loke has switched sides
Einherjar are struggling to stop them
All the worlds are now seen fighting
The fire is rampaging freely over Midgård
The well of Mimer has evaporated
Yggdrasil has fallen hard
The gods have lost all their power

Chorus
At the end of time brothers shall die
And everything shall waste away
When the cold from Nifel penetrates
When life became too short
When Surt shall swing his sword high
And everything shall soon wither
When everything that was falls into oblivion
There is nothing left

Variation
At the end of time when brothers have died
And everything has wasted away
When the cold from Nifel has penetrated
When life became too short
When Surt has swung his sword high
And everything has finished burning
When everything that was has fallen into oblivion
There is nothing left